Bornholmske kirker, herunder rundkirker

Allinge Kirke
Alllinges hyggelige gulkalkede landsbykirke blev oprindeligt opført som kapel i 1300-tallet. Tårnet kom til i 1500-tallet. I 1892 gennemførte man en stor ombygning af kirken ledet af professor Mathias Bidstrup, hvor hele den østlige del, og dermed den oprindelige kirke, blev fjernet og ombygget i sengotisk stil. I kirkerummet finder man blandt andet et sengotisk krucifiks fra ca. 1520. Det siges, at prædikestolen fra ca. 1650 slet ikke var tiltænkt Allinge Kirke, men blev reddet fra et standet skib, og derefter placeret i kirken. Kirkeskibet Naos blev skænket til kirken i 1905 af Allinge-Sandvig Sømandsforening. Lysekronen, der hænger i koret, er fra omkring 1650 og menes at stamme fra Hammershus. I våbenhuset hænger en tavle til minde om de mange ofre for pestepideminerne i 1618 og 1654.

Bodils Kirke
Bodils Kirke i landsbyen Bodilsker var i middelalderen indviet til Sankt Botulf, men navnet blev med tiden ændret til Bodil. Den romanske kirke er bygget af kløvet kampesten med detaljer i kalksten i omkring år 1200. Tårnet er blevet tilføjet senere. Kirken blev restaureret og udvidet med en tværarm mod nord i 1911. I kirkerummet finder man en prædikestol fra ca. 1600 og to døbefonte, den ene af granit og den anden - og ældste - af gotlandsk kalksten. I våbenhuset kan ses flere runesten. I kirkediget finder man et klokketårn bygget af kampesten med bindingsværk øverst, som har været anvendt som porttårn. I muren på tårnet sidder en rund kampesten, som i følge stedets kendteste legende kaldes Fandens hat: Præsten blev en nat forfulgt af Fanden, men præsten nåede hen til kirken, og Fanden smed derfor i raseri sin hat efter præsten, der dog ikke blev ramt. Hatten ramte i stedet klokketårnets murværk, hvor den sidder endnu.

Christiansø Kirke
Christian den 4. opførte i 1684 en fæstning med batterier og to tårne på Christiansø. Året efter fæstningen blev bygget, blev der indrettet kirke i det ene tårns underste etage. Kirken blev senere flyttet til en tidligere våbensmedje fra 1800, hvor den findes i dag. Kirken blev restaureret i 1928 i nyklassisistisk stil.

Gudhjem Kirke
Gudhjem Kirke, som er tegnet af professor Mathias Bidstrup, blev opført i 1893 ganske tæt på det sted, hvor Sankt Annæ Kapel fra 1200-tallet lå. Ruinresterne af kapellet kan stadig ses på kirkegården. Kirkens trefløjede altertavle er fra den tidligere kirke og dateres til ca. 1475. Prædikestolen er oprindeligt fra omkring 1575, men blev delvist ændret i 1789.

Hasle Kirke
I lighed med mange af Bornholms andre bykirker var Hasle Kirke til at begynde med et lille kapel. Kirken, der er fra omkring 1460, er opført af kløvet marksten og blev oprindeligt bygget i gotisk stil. Kirkerummet indeholder en enestående sengotisk altertavle fra omkring 1510 samt en gotlandsk døbefont i kalksten fra 1200-tallet. Prædikestolen er fra 1600-tallet. På kirkegården finder man en runesten fundet i Klemensker i 1800-tallet med teksten "Ølak lod rejse denne sten efter sin far Sasser, en velbyrdig bonde, Gud og Sankt Mikkel hjælpe han sjæl".

Ibs Kirke
Sankt Ibs Kirke, indviet til apostlen Jakob, ligger lige uden for Svaneke og blev opført i omkring år 1100. Våbenhuset er kommet senere, ligesom den nordre tværarm, der blev tilføjet i 1867. En del af kirkens ældre inventar findes stadig i kirkerummet, heriblandt døbefonten af kalksten, der stammer fra Gotland. Altertavlen, der forestiller Kristus i Getsemane, er malet i 1846 af den berømte maler C. W. Eckersberg, der lagde grunden til den danske guldalders malerkunst. Langs væggene i våbenhuset finder man nogle gamle gravsten, hvoraf den ældste er fra 1568.

Klemens Kirke
Den nuværende Klemens Kirke blev opført i 1882 på det samme sted, som den gamle kirke, der menes at være fra 1300-tallet, lå. Kirken er bygget af kløvet kampesten. Det meste af inventaret er fra tiden, da kirken blev opført, men i 1960 gennmgik kirkerummet en større restaurering ledet af arkitekt Rolf Graae i samarbejde med kunstneren Poul Høm, der har givet kirkerummet sit eget særlige præg. Tæt ved kirken finder man seks runesten.

Knuds Kirke
Knuds Kirke i Knudsker ved Rønne er Bornholms mindste kirke. Kirken blev opført omkring år 1150 og er opkaldt efter kong Knud den Hellige. Våbenhuset er tilføjet i slutningen af middelalderen og murerne er blevet forhøjet to gange, senest i 1906, mens resten af bygningen er den oprindelige fra 1150. Døbefonten menes at være lige så gammel som kirken selv. Alter og prædikestol stammer formentlig fra 1596.

Nexø Kirke
Nexø kirke er muligvis fra tiden omkring 1346, da Nexø blev købstad, men det vides ikke med sikkerhed. Kirken var oprindeligt bare et lille kapel indviet til Sankt Nicolai, sømændenes skytshelgen, men blev udvidet i 1700-tallet. Kirkens tårn er fra 1500-tallet. På kirkegården finder man et stort antal gamle meget velbevarede gravsten.
Nicolai Kirke, Rønne
Nicolai kirke var i middelalderen indviet til Sankt Nicolai. Kirken blev grundlagt i det 12. århundrede og var oprindeligt kun et sommerkapel, men i midten af 1300-tallet udbyggede man kirken betragteligt, i takt med at Rønne udviklede sig og blev større. Både kirkens døbefont og viekors stammer fra den tid. Under viekorset er der indmuret 63 sølvmønter, som stammer fra den tid, hvor indvielsen af kirken fandt sted. Den oprindelige middelalderkirke forblev næsten urørt indtil 1797, hvor man tilføjede den nuværende nordarm. Fra 1915 - 1918 gennemgik kirken en større ombygning, hvorved kirken blev gjort to meter bredere og den søndre kirkearm blev tilføjet. Kirken har to kirkeskibe: Den store fregat Dannebrog og den mindre skibsmodel Thetis. Sidstnævnte bæres hvert år i procession ved mindegudstjenesten for omkomne sømænd og fiskere.

Ny Kirke
Ny Kirke er den mindste af Bornholms i alt 4 rundkirker og er bygget af rå kløvet kampesten. Den menes opført i begyndelsen af 1200-tallet og betragtes som den yngste af Bornholms rundkirker. I middelalderen blev kirken kaldt Allehelgens kirke, men i midten af 1500-tallet ændredes navnet til Ny Kirke. Under nordportalen, som var kvindeindgangen, ligger en stor trædesten med meget tydelige skålformede helleristninger. I våbenhuset hænger en tavle med kopier af nogle mønter, der blev fundet under gulvet, da kirken blev restaureret i 1958 - 1960, ligesom man her kan se præstetavlerne med navnene på sognets præster siden reformationen og en mindetavle for ofrene for pestepidemierne. I kirkerummet finder man kalkmalerier, der beskriver Kristi lidelseshistorie. Prædikestolen er fra restaureringen af kirken, bortset fra træudskæringerne, der er fra 1600-tallet. Over prædikestolen finder man et timeglas fra 1690. Lysekronen, der hænger i koret, er oprindeligt fra 1594, men gennemgik en restaurering i 1688. De tre mosaikruder i apsis er tegnet af provst Knud Henning Hansen og udført af glarmester H. J. Sorth i 1997. Man kan komme ind på kirkegården gennem de tre kirkegårdsportaler, der består af gamle trælåger. Lågen ved våbenhuset er fra 1678 og er den ældste af sin art på Bornholm.

Nylars Kirke
Nylars kirke er en af Bornholms smukke, særegne rundkirker og anses for at være øens bedst opførte rundkirke. Man mener, at opførelsen af kirken blev påbegyndt omkring år 1165. Den var oprindeligt et fæstningsanlæg med krenoleret borgmur, der fungerede som tilflugtssted mod gotlandske og vendiske sørøvere. Den er bygget af en 1½ - 2 meter tyk såkaldt kassemur, hvor der er facademur både indvendigt og udvendigt med mellemrummet fyldt op med sten og kalk. Det høje spidse tårn kom til i det 16. århundrede. I våbenhuset, der er fra 1879, står to runesten, hvoraf den ældste er fra år 1050. I det runde kirkeskib kan man rundt om midterpillen se en senromansk billedflise fra 1275 -1300, der viser skabelses- og syndefaldsberetningen. Pulpituret og prædikestolen er fra 1882. Da kirken blev restaureret i 1971 -1972 blev prædikestolen påført nye farver udvalgt af kunstneren Poul Høm, der ved samme lejlighed skænkede kirken glasmaleriet, der sidder i det lille vindue, der kan ses gennem gluggen bag prædikestolen. I hvælvingen i kirkens apsis findes 5 huller, bag hvilke der skjuler sig 20 cm dybe lerkrukker, der skulle forbedre kirkens akustik. Krusifikset er det korsbuekrusifiks fra ca. 1600. Den udstårne engel i korhvælvingen er fra omkring 1750. Gennem gange i ydermuren kan man komme op på kirken mellemstokværk og tredje stokværk.

Ols Kirke
Ols kirke er Bornholms højeste rundkirke. Kirken, der er indviet til Sankt Olav, er bygget af granitsten, formentligt omkring år 1150. Kirken har med sin højde været et fremragende forsvarsværk og har, i lighed med de andre rundkirker, fungeret som tilflugtssted mod sørøvere. Kirken har tre stokværk med en meget fin tagkonstruktion. På kirkens øverste etage finder man stadig spor efter skydeskår. Kirkens keramiske alterparti er fra 1950. Klokketårnet er fra den 18. århundrede.

Peders Kirke
Sankt Peders Kirke anses for at være en af Bornholms ældste kirker. Den menes at være blevet bygget i tre etaper, hvor den ældste del af kirken er kor og apsis. Våbenhuset er fra 1864. Det meste af inventaret er af nyere dato med undtagelse af den senromanske døbefont og ikke mindst de sengotiske lysestager, der formentlig er fra 1500-tallet. Alterkalken er fra 1724. Præstetavlen, der hænger i våbenhuset er fra 1860.

Pouls Kirke
Pouls Kirke, fra omkring år 1250 og opkaldt efter apostlen Paulus, er en af de yngste romanske kirker på Bornholm. Kirken er en såkaldt kullet kirke, hvilket betyder, at den er en kirke uden tårn. Her finder man på nordsiden fire enestående og seværdige kalkmalerier med temaer fra Påsken og på sydsiden endnu et kalkmaleri med dyr.

Ruts Kirke
Ruts kirke er den eneste kirke på Bornholm, der er viet til Sankt Michael, helgen for de bornholmske runesten. Den er bygget omkring år 1100 i kampesten. Kirken har gennemgået flere ombygninger, men sydmuren, apsis og koret stammer fra den oprindelige kirke. I koret finder man en lampe fra Hammershus. Kirkens klokketårn, der ligger mod nordvest, er fra slutningen af 1500-tallet.
Rø Kirke
Rø Kirke blev bygget i 1888 som erstatning for den gamle kirke fra 1200-tallet, som var så forfalden, at man skønnede det var bedst at rive den ned. I våbenhuset og tårnrummet kan man stadig se dele af den gamle kirke. Altertavle og prædikestol er fra 1600-tallet.

Svaneke Kirke
I den sydøstlige udkant af Svaneke finder man byens smukke røde kirke. Kirken blev bygget ca. år 1350 og var oprindeligt en ganske lille lav bygning, det med tiden blev udvidet blandt andet med et tårn, som dateres til 1500-tallet og to våbenhuse. Våbenhusene blev dog revet ned igen i 1837. I 1881 ledede Mathias Bidstrup en meget stor ombygning, hvor det meste af kirken blevet revet ned. Der er nu kun tårnet og 15 meter af skibets sydmur tilbage af den oprindelige kirke. Ved ombygningen kasserede man også det meste af det originale inventar. I kirkerummet finder man i dag den store lysekrone, kirke modtog som gave i 1673. Prædikestolen er fra 1683. Kirkeskibet Svanen" blev bygget af skipper Flies i 1918. Døbefonten er af drejet egetræ og af nyere dato. Arkitet Peter Fangel og billedhuggeren William Fridericia designede og udformede lampetterne, der hænger på væggene, i 1965. Kirkerummets farver stammer fra den restaurering, kirken gennemgik i 1955. Langs muren på kirkegården er opstillet en række gamle gravminder af sandsten.
Tejn Kirke
Tejn kirke er opført i funkisstil 1940 og er Bornholms yngste kirke. I kirken finder man en meget specielt og seværdig dåbefont, der er lavet af tilhuggede og løst sammenstillede granitsten.

Vestermarie Kirke
Vestermarie Kirke blev opført i 1885, som afløser for den middelalderkirke, der tidligere lå på stedet. Kirken er opført i senromansk stil. Fra den oprindelige kirke finder man stadig prædikestolen og altertavlen, der forestiller Jesus i Getsemane. Kirken har et meget fint keramikkors skabt af kunstnerne Lisbet og Poul Høm. På kirkegården står 6 runesten fra det 11. århundrede.

Østerlars Kirke
Østerlars kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Laurentius, er den største af Bornholms fire rundkirker og en af Bornholms mest besøgte seværdigheder. Man mener, at kirken, der er bygget af rå kløvede kampesten, blev opført ca. år 1150, og den anses dermed også for at være den ældste af rundkirkerne. I gulvet har man fundet mønter fra 1157. Kirken har ikke kun fungeret som kirke, den har også været fæstningsværk og tilflugtssted. Kirkens rundskib er 16 meter i diameter og består af tre stokværk. Det kegleformede tag er blevet tilføjet i 1600-tallet. Den indre tagkonstruktion er udført helt i træ. For et symbolsk beløb kan man komme ind i selve kirken, hvor man kan se de meget interessante kalkmalerier fra ca. 1350. Prædikestolen er fra 1595, mens det øvrige inventar er nyere. Selve altertavlen er fra ca. 1600, mens alterbilledet er malet af Poul Høm i 1956. Der er adgang til de øvre stokværk via en smal trappe i murværket. Der er tre runesten i kirken fra ca. 1050 og en gravsten fra 1370 lavet af gotlandsk kalksten.

Aa Kirke
Aa Kirke var i Middelalderen var indviet til Sankt Johannes. Den er Bornholms største kirke og betragtedes som øens domkirke. Den er opkaldt efter de to åer Læså og Grødby Å, der omkranser bygningen. Opførelsen af kirken menes at være påbegyndt omkring år 1100, hvilket betyder, at kirken formentligt er en af Bornholms ældste. Kirken blev bygget i flere etaper, hvoraf de ældste dele er kirkens kor, apsis og de underste dele af skibet. I det store lyse kirkerum finder man kirkens døbefont, som man mener er fra begyndelsen af 1200-tallet og dermed næsten lige så gammel som kirken selv. Prædikestolen og altertavlen er fra omkring år 1600. Om sommeren afholdes der koncerter med kendte kunstnere i kirken.

Østerlars Kirke - rundkirker på BornholmØsterlars kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Laurentius, er den største af Bornholms fire rundkirker og en af Bornholms mest besøgte seværdigheder. Man mener, at kirken, der er bygget af rå kløvede kampesten, blev opført ca. år 1150. Læs mere her om rundkirker
Almindingen - EkkodalenAlmindingen er en af danmarks største skove og ligger midt på Bornholm. Almindingen betyder "Alle mands eje" og kommer sig af, at Almindingen tidligere blev brugt som fællesareal for alle bønderne i området, hvor kreaturer fik lov at græsse. Læs mere her om Almindingen
Hammershus - BornholmHammershus er Nordeuropas største borgruin og også Bornholms mest besøgte attraktion. Hammershus er beliggende på en klippeknude, og hæver sig derfor storslået 74 meter over havet med stejle klipper ud mod Østersøen. Læs mere her om Hammershus